Genom att fortsätta ditt besök på vår webbplats, samtycker du till vår användning av cookies som erbjuder dig en bättre användarupplevelse.
Https://www.beboats.com/se > Allmanna Villkor

Allmänna villkor


 
Introduktion
Dessa hyresvillkor gäller för alla båtuthyrningar som presenteras av företaget Beboats, i synnerhet på sin webbplats www.beboats.com.


Alla bokningar eller beställningar innebär att den hyrande Kunden accepterar dessa hyresvillkor utan förbehåll.

 
Definitioner
De termer som anges nedan har i dessa hyresvillkor innebörden som anges i definitionerna i detta avsnitt.


Hyrestagare eller Kund: båtens hyrestagare (Du)


Uthyrare eller Leverantör: båtens ägare eller representant


Beboats: företaget Beboats (Vi)

 
Inledning
Beboats anförtros av olika båtägare och båtuthyrare uppdraget att hyra ut olika båtar för fritidsändamål. Det är mot denna bakgrund som Beboats presenterar, bland annat på sin webbplats, olika båtar att hyra.


Beboats agerar därmed som mellanhand, hyresavtalet ingås direkt mellan Uthyraren och Hyrestagaren.


Dessa hyresvillkor reglerar förbindelserna mellan Hyrestagaren, Uthyraren och Beboats. Det förtydligas dock att vissa Uthyrare också har hyresvillkor som lämnas till Hyrestagaren vid utlämning av båten.

 
Artikel 1: Allmän information
1.1 Beboats SAS är ett franskt företag med huvudkontor på 10 rue de la République, 13001 Marseille i Frankrike.

N°SIREN: 821 026 358

Kod APE: 7734ZPostadress kundtjänst:

BEBOATS SAS

2, impasse de la source

13770 Venelles

Frankrike


1.2 BEBOATS.COM förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst och utan förvarning. Den gällande versionen av villkoren finns på http://www.beboats.com/allmanna-villkor.php från det datum en ändring träder i kraft. Fortsatt användning av webbplatsen, efter det att en ändring av villkoren trätt i kraft, utgör godkännande från dig av denna ändring.

 
Artikel 2: Avtalets omfattning
2.1 BEBOATS.COM erbjuder en jämförelsetjänst av priser och tjänster av de viktigaste båtuthyrningsleverantörerna.


2.2 Kunden har möjlighet att hyra en båt via BEBOATS.COM.
BEBOATS.COM agerar som mellanhand mellan användarna av webbplatsen och båtuthyrningsleverantörerna. Kontraktet sluts direkt mellan Kunden och Leverantören.

Viktigt: bokningsbekräftelsen som webbplatsen BEBOATS.COM skickar till dig utgör inte hyresavtalet. Hyresavtalet sluts mellan Kunden och Leverantören som bedriver kommersiell användning av båten vid tidpunkten för båtens utlämning (och omfattas av lagstiftningen i det land utlämningen av båten sker i) med båtens ägare eller representant.


BEBOATS.COM kan inte garantera att hyran av båten tillfredsställer Kunden. Likaså kan BEBOATS.COM inte garantera Kunden att dennes uthyrningsförfrågan kommer att bekräftas av Leverantören.


2.3 Genom att fylla i fälten i formulären och acceptera att betala online, ger Kunden BEBOATS.COM i uppdrag att hitta en båt att hyra. Kunden är bunden till sin bokning vid den första av händelserna nedan som inträffar:

antingen efter godkännande av sin bokningsorder via webbplatsen BEBOATS.COM eller via Leverantören,

eller vid mottagande av bekräftelsen (framförallt via e-post).


2.4 Kunden åtar sig att omedelbart granska bokningsbekräftelsen som mottas via e-post och omgående rapportera eventuella felaktigheter i bokningen till Leverantören. En sen anmälan av oklarheter eller felaktigheter kan inte tas i beaktning och medger inte upphävande av kontraktet.


2.5 Om BEBOATS.COM inte bekräftar bokningen inom 72 timmar, utgår Kundens engagemang och gäller därmed inte längre.


2.6 Genom att acceptera dessa villkor, medger Kunden att BEBOATS.COMs ansvar begränsas till förmedlingstjänsten av båtuthyrning som tillhandahålls på sin webbplats. Tillhandahållandet av Leverantörens tjänst ingår inte i BEBOATS.COM avtalsåtaganden, som inte kan hållas ansvarig i enlighet med Artikel 3.


2.7 BEBOATS.COM påminner om att Uthyraren på plats ofta kräver en deposition som görs via ett kreditkort (med präglade siffror). Kort som Visa Electron, Maestro eller andra betalkort som ”förbetalda” kort accepteras oftast inte. Om Kunden inte har ett tillräckligt stort tak på kortet, måste denne fråga Leverantören innan avresa om det är möjligt att lämna en deposition på ett annat sätt.


2.8 Kunden åtar sig oåterkalleligt att uppdatera besättningslistan och sitt nautiska CV på sitt kundkonto på webbplatsen www.beboats.com. Denna formalitet krävs dock inte om Kunden hyr en båt med professionell skeppare. Kunden åtar sig uttryckligen att tillhandahålla fullständig och sanningsenlig information, då denna är avsedd för försäkringsgivare och/eller lokala myndigheter. Om Kunden inte fyller i besättningslistan och sitt nautiska CV på webbplatsen www.beboats.com kan Beboats eller Leverantören komma att annullera bokningen.

 
Artikel 3: Ansvar och garanti
3.1 BEBOATS.COM åtar sig regelbunden förmedling av hyresavtal.

BEBOATS.COM understryker, inom ramen för sin informationsskyldighet, att företaget inte kan hållas ansvarig för varken garantirättigheter eller strikt ansvar. BEBOATS.COM har inget ansvar vid tecknandet av avtalet mellan Kunden och Leverantören. Gällande detta hänvisar BEBOATS.COM till den berörda Leverantörens villkor.


3.2 BEBOATS.COM får information från sina partners vad gäller båtarna att hyra, deras priser och relaterade tjänster. BEBOATS.COM kan inte garantera riktigheten eller aktualiteten av denna information och kan under inga omständigheter hållas ansvarig för eventuell skada relaterad till brister, oklarheter och felaktigheter publicerade på sin webbplats. Dessutom kan BEBOATS.COM inte hållas ansvarig för båtens tillgänglighet vid bokningstillfället.


3.3 I fall där BEBOATS.COM stöttar Kunden när denne hävdar sina rättigheter hos Leverantören, kan BEBOATS.COM inte heller hållas ansvarig.


3.4 Vad gäller avtalsrättsligt ansvar är följande bestämmelser föremål för en uttrycklig konvention:


3.4.1 BEBOATS.COM kan endast hållas ansvarig gentemot Kunden för materiella och direkta skador som är resultatet av BEBOATS.COM fel.

BEBOATS.COM är inte ersättningskyldig gentemot Kunden för:

i. Indirekta skador (inkl. utebliven vinst, ekonomiska och/eller kommersiella förluster) till följd av delvis eller total icke-fullgörande av hyresavtalet, användning av båten, eller alla andra fel som inte kan hänföras till BEBOATS.COM, Leverantören eller Uthyraren.


3.4.2 BEBOATS.COM kan under inga omständigheter hållas ansvarig för materiella och/eller immateriella, direkta och/eller indirekta skador av något slag, som härrör från användningen av webbplatsen. Informationen som publiceras på webbplatsen är utan några garantier och tillhandahålls i befintligt skick, och i synnerhet, utan att denna lista är begränsande, utan garanti om användbarhet, tillgänglighet och kontinuerlig drift. Användaren är medveten om att informationen som finns tillgänglig på webbplatsen BEBOATS.COM eller dess varianter används av användaren på användarens egen risk.


3.4.3 BEBOATS.COM kan under inga omständigheter hållas ansvarig, utan att denna lista är begränsande:

– För felaktig användning av webbplatsen,

– För innehållet i partnererbjudanden, och i allmänhet, all information och/eller data angiven på webbplatsen eller förknippade webbplatser,

– För tolkning eller användning av information angiven på webbplatsen eller förknippade webbplatser,

– För meddelanden och information som sänds via elektroniska brevlådor,

– Och i allmänhet för överföring av all data och/eller information på internet,

– För tekniska svårigheter vid användning och åtkomst till webbplatsen, och detta oavsett ursprung,

– För Leverantörers och partners gärningar, kvalitet och realitet av tillhandahållna tjänster och solvens hos sådana leverantörer,

– För alla fall av force majeure, tredjeparts gärning, oförutsebar händelse, total eller delvis driftavbrott.

Webbplatsen BEBOATS.COM eller dess varianter, kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part. BEBOATS.COM har ingen kontroll över dessa webbplatser och tar inget ansvar relaterat till deras innehåll eller till ändringar eller uppdateringar som görs på dessa.


3.4.4 BEBOATS.COM gör sitt bästa för att illustrera de förslag som presenteras på webbplatsen www.beboats.com med fotografier som ger en realistisk översikt om de erbjudna tjänsterna. Fotona som finns i beskrivningarna är endast illustrativa och har därmed inget kontraktsvärde.


3.4.5 Likaså är tips och råd om turer, avstånd och seglingstider som tillhandahålls av Beboats endast i informationssyfte. De har därmed inget kontraktsvärde och kan inte engagera Beboats.


3.4.6 BEBOATS.COM agerar som en mellanhand för att göra det möjligt för Kunden att hitta en båt att hyra. BEBOATS.COM ger enbart uttryck för en skyldighet att göra sitt bästa vad gäller de förväntade tjänsterna.

BEBOATS.COM erbjuder inte någon garanti i enlighet med avsnitt 3.4.2, och Kunden erkänner uttryckligen att BEBOATS.COM inte i något fall kan hållas ansvarig gentemot Kunden, oavsett om det gäller tjänsterna eller informationen som finns på webbplatsen BEBOATS.COM, som används på användarens egen risk, eller Leverantörens tjänst, oavsett om den genomförs eller inte.


3.4.7 Om en domstol skulle anse att klausulen för ansvarsfriskrivning som anges i avsnitt 3.4.6 var ogiltig eller utan verkan, tillämpas denna ansvarsfriskrivningsklausul i stället för den tidigare. BEBOATS.COM ansvar oavsett ursprung, för alla typer av skador, kan inte överstiga maximibeloppet vad gäller ansvar som anges i avtalet eller villkoren, och i förekommande fall, tillämpliga i avtalsförhållandena mellan Kunden och Leverantören.


 
Artikel 4: Betalning
4.1 Beloppet för båtuthyrningen (delsumma eller totalt belopp beroende på vilket alternativ som valts) debiteras inte förrän hyran av båten har bekräftats och båten har blockerats av Leverantören.4.2 Beboats använder ett säkert betalningssystem SSL. SSL säkerhetsserver säkerställer tillförlitligheten av betalningar genom att kryptera, vid tidpunkten för ifyllandet, all personlig information som vi behöver för att behandla din beställning (namn, adress, e-post, bankuppgifter). Det är därmed omöjligt att läsa denna information under överföringen på Internet.4.3 Betalningsförsening I fall där betalningen inte har inkommit 21 dagar innan avresedatumet för båtuthyrningen, har BEBOATS.COM rätt att omedelbart annullera bokningen eller tillämpa påföljder om hyran av båten bibehålls.4.4 Påföljder Utebliven betalning innebär straffavgifter: räntesatsen motsvarar referensräntan (refinansieringsränta eller Refi) som fastställs för varje kalenderhalvår av Europeiska centralbanken (ECB), och som är i kraft mellan den 1 januari till 1 juli, plus 10 enheter, vilket ger: 10,05 % (0,05 + 10) för påföljder efter 1 januari 2015.


Den kan dock vara lägre, men inte under miniminivån 2,97 %, som motsvarar 3 gånger den lagstadgade räntesatsen (= 3 x 0,99 %).


Räntesatsen, årlig eller månatlig, kan omvandlas till en dagskurs. Den multipliceras sedan med antalet dagar som gått mellan sista betalningsdag och inlösendag (eller den dag då beräkningen görs, om betalning inte genomförts ännu).


Beloppet läggs till på fakturans totala belopp.

Straffavgifterna är utkrävbara utan att påminnelse behövs.


De löper från dagen efter betalningsdatumet som angetts på fakturan eller, i annat fall, den 31:a dagen efter slutdatumet för utförandet av tjänsten.4.5 Följande betalningsmetoder accepteras: internationella kreditkort (Visa, Master Card, American Express) och Paypal. För alla betalningsmetoder vars provisionssats överstiger 1 % tillkommer en administrativ avgift som anges innan validering av betalningen.


Undantag:

För alla beställningar som görs mer än 30 dagar innan avresa kan BEBOATS.COM acceptera:

 • banköverföring (eventuella avgifter står Kunden för): endast för bokningar som sker över telefon. Betalning ska ha mottagits senast 4 dagar efter bokning och minst 21 dagar innan upphämtning av båten. • Vänligen notera: om Kunden väljer en annan betalningsmetod än kreditkort, behandlas bokningsförfrågan endast om Kunden i förväg har gett en garanti i form av kortuppgifter för ett giltigt kreditkort.  4.6 Avgifter som inte ingår i priset och betalningen Kvarstår att bekostas av Kunden: motorbränslen, gas, hamnavgifter, eventuella lokala skatter, eventuell assistans och generellt, allt förbrukningsmaterial som krävs för korrekt drift och underhåll av båten under hyresperioden.

   
  Artikel 5: Ändrings- och avbokningsavgifter
  5.1 De rättsliga bestämmelserna om distanshandel som behandlas i konsumentskyddslagen fastställer att ångerrätten inte gäller för turisttjänster som t.ex. inkvartering, transport, catering eller någon annan liknande tjänst, fritidsaktiviteter m.m. som måste tillhandahållas vid ett angivet datum eller bestämd tidsperiod (artikel L 121-20-4 konsumentskyddslagen).  5.2 BEBOATS.COM kan erbjuda ett avbeställningsskydd som du kan lägga till din bokning genom att ringa +33 (0)4 86 51 71 52 under gällande öppettider.  5.3 Önskar du ändra din bokning (avresedag, antal dagar eller avresehamn) behöver du kontakta BEBOATS.COM per telefon +33 (0)4 86 51 71 52 under gällande öppettider. Eventuella ändringarna behöver godkännas av båtens ägare eller representant (aktör som brukar båten).

   
  Artikel 6: Sekretess
  6.1
  All information som Kunden anger för att boka sin hyra av båt sänds krypterat med SSL.  6.2
  BEBOATS.COM använder denna information endast för att kontakta sina Kunder vad gäller klargöranden av frågor eller bokningar och för bokningsbekräftelser.  6.3
  Kundens personuppgifter samlas in, registreras och lagras i enlighet med bestämmelserna i direktiv 95/46/EG från den 24 oktober 1995, som behandlar skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Enligt avsnitt 12 i Direktivet, har Kunden rätt till åtkomst och korrigering av de uppgifter som rör Kunden. Denna rätt kan utövas genom att kontakta BEBOATS SAS, ansvarig för webbplatsen BEBOATS.COM.

   
  Artikel 7: Integritet och skydd av uppgifter
  7.1 Insamling och behandling Personuppgifter och personlig information som samlas in på webbplatsen är förenliga med syftet med behandlingen, för att hantera kundregistret och ge dig den service du har efterfrågat. De berörda personerna, under förutsättning att de kan styrka sin identitet, har rätt att korrigera och radera uppgifter som rör dem, enligt de villkor som fastställts enligt lag.


  Då företaget som driver webbplatsen BEBOATS.COM är beläget i Frankrike, är den tillämpliga lagen för insamling och behandling av uppgifter den franska lagen och detta, i enlighet med europeisk lagstiftning.  7.2 Registeransvarig – förfarande Alla frågor gällande integritetspolicyn, insamling, lagring och behandling av personuppgifter och personlig information bör utövas direkt till företaget
  BEBOATS.COM, 10 rue de la République, 13001 Marseille, Frankrike. Villkoren för att utövandet anges i avsnitt 7.5 nedan. Företaget BEBOATS SAS är ansvarig för hantering i enlighet med Europaparlamentets och rådets Direktiv 95/46/EG, från den 24 oktober 1995, om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av dessa uppgifter.  7.3 Överföring till tredje part De uppgifter som samlas in på webbplatsen genom olika former av formulär, och nödvändiga för att behandla Kundens begäran, kommer sedan att överföras till tredje part såsom Uthyrare eller Leverantör, enligt villkorer på webbplatsen BEBOATS.COM samt i överensstämmelse med Direktivet 95/46/EG.

  Dessa uppgifter kommer att överföras under förhållanden som garanterar deras integritet, säkerhet, och frånvaro av möjlig avlyssning av tredje part. Kunden godkänner överföringen av dessa uppgifter och erkänner att BEBOATS.COM inte är ansvarig för användningsvillkor eller icke-användning av dessa uppgifter av Uthyraren eller Leverantören.  7.4 Insamlade uppgifter  7.4.1 Vid bokning av en båtuthyrning: För att genomföra en bokning av en båtuthyrning, ber vi om några personliga uppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och betalningsinformation.

  Vi behöver denna information för att genomföra din bokning av följande skäl:

 • Ditt namn och adress hjälper till att identifiera dig.

 • Din e-postadress används för att kontakta dig för att skicka bokningsbekräftelse, betalningsbekräftelse och värdebevis/voucher för din båtuthyrning.


 • Vi använder inte din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev, för detta måste du fråga specifikt.

  Kundens e-postadress är nödvändig under bokningsprocessen, eftersom kommunikation mellan BEBOATS.COM och Kunden sker utan pappersanvändning.

 • Vi skickar ett e-postmeddelande för att bekräfta Kundens bokning. Detta e-postmeddelande är extra viktigt eftersom det innehåller all information om båtuthyrningen.

 • Som ett led i behandlingen av bokningen kan Kunden kontaktas, om nödvändigt, via e-post, eller i mer brådskande fall, per telefon.

 • Innan tidpunkten för båtuthyrningen, mottar Kunden den viktiga informationen relaterad till båtens upphämtning.

 • Efter att hyresperioden är över, uppmanas Kunden att utvärdera uthyrningstjänsten och informeras om förfarandet som ska följas vid reklamationer.

 • I syfte att förbättra våra tjänster, informeras Kunden om specialerbjudanden via e-post, och detta en tid efter mottagandet av hyresförfrågan.

 • Om Kunden inte önskar ta emot e-post från BEBOATS.COM efter det att Kunden har mottagit sina bokningsdokument, kan Kunden när som helst begära detta genom att kommunicera e-postadressen som angavs under bokningen. Denna förfrågan kan göras via contact@beboats.com.

 • Ditt telefonnummer används om vi behöver kontakta dig vid brådskande ärenden, till exempel om något verkar vara fel med bokningen.

 • Vi ber om ditt födelsedatum för att säkerställa att du har den erforderliga åldern för att hyra en båt.

 • För betalningen behöver vi din betalningsinformation: dina kreditkortsuppgifter vid betalning med kreditkort eller dina banköverföringsuppgifter.

 • För att få nyhetsbrevet: du får inte nyhetsbrevet om du inte uttryckligen registrerar dig. Vi ber om ditt namn och din e-postadress för detta.

 • För en fråga via e-post : om du skickar oss en förfrågan via vårt kontaktformulär, ber vi om ditt namn och din e-postadress. Vi använder denna information för att följa upp din förfrågan.  7.4.2 Vid registrering av kundkonto Vid skapandet av ett kundkonto (registrering) sparas följande uppgifter: titel, för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum. Dessutom kommer varje profil att vara associerad med sina tidigare och framtida bokningar. Information relaterade till bokningar som lagras kan till exempel vara: bokningsnummer, upphämtningsplats, datum och tid för upphämtning, återlämningsplats, datum och tid för återlämning, båtmodell, pris, särskilda önskemål, tillval, flygnummer och kommentarer. Genom att registrera sig, samtycker Kunden att tidigare bokningar integreras på sin profil. För detta verifierar vi om det har gjorts andra bokningar med den angivna e-postadressen. Dessa kommer att anges i profilen. Kunden garanterar att Kunden har erhållit godkännande från alla personer som kopplas till Kundens tidigare bokningar.  7.4.3 Vid överföring av bokning till Leverantören BEBOATS.COM använder SSL128-bitars krypteringsteknik. På detta sätt är informationen som överförs på vårt redovisningssystem optimalt skyddade. Ej godkänd tredje part har aldrig möjlighet att läsa dina uppgifter. Nödvändig data överförs vid betalning av din bokning till respektive Leverantör och Uthyrare.

  På detta sätt garanteras en korrekt behandling av din bokning. Ingen överföring sker till obehöriga företag vid bokningsprocessen eller båtuthyrningsprocessen. Om du betalar med kreditkort, överförs data för auktorisering till kreditkortföretaget.  7.5 Rätt till åtkomst Varje person som kan styrka sin identitet har rätt att fråga den ansvariga för behandling av personuppgifter i syfte att få bekräftat att uppgifter av personlig karaktär som rör denne är föremål eller ej för denna behandling. Denna person har rätt att få information om ändamålen med behandlingen, om behandlade kategorier av uppgifter av personlig karaktär och om mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna kommuniceras.  7.6 Korrigering Om den berörda personen konstaterar genom att utöva sin rätt till åtkomst, direkt eller indirekt, att uppgifterna behöver rättas, kompletteras, uppdateras, blockeras eller raderas, om dessa är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga eller föråldrade, kan denna person kräva denna ändring av den ansvariga för behandlingen.  7.7 Invändningsrätt De insamlade uppgifter är inte föremål för överlåtelse eller överföring till tredje part för kommersiella ändamål eller i reklamsyfte. Den registrerade har rätt att kostnadsfritt invända mot att dennas uppgifter används i prospekteringssyfte, särskilt kommersiella, till den ansvariga för behandlingen eller den ansvariga för senare behandling.  7.8 Cookies Vi använder cookies för att bedöma om du redan har besökt vår webbplats. Denna cookie sparas i 30 dagar på din hårddisk och raderas sedan automatiskt. Bland annat använder BEBOATS.COM ett av företaget Googles verktyg som heter Analytics. Verktyget sparar också cookies, över vilka vi inte har någon kontroll, och som kan ha en giltighetstid på längre tid. Du kan hitta mer information på http://www.google.fr/intl/fr/privacy.html. Du kan neka användning av cookies på din dator men detta kan leda till att åtkomst till vissa tjänster på webbplatsen förhindras.  7.9 Kontakt För all information som rör vår integritetspolicy, eller för att utöva din rätt till åtkomst, ändring eller invändning, kan du kontakt företaget BEBOATS SAS, 10 rue de la République, 13001 Marseille, Frankrike, antingen genom att skicka ett brev via posten eller genom att skicka ett e-postmeddelande till contact@beboats.com.

  BEBOATS SAS, förbehåller sig rätten att be dig om identitetshandlingar för att utöva rätten till åtkomst, ändring eller invändning.

 •  
  Artikel 8: Rättigheter
  8.1 Webbplatsen, liksom texter och illustrationer, är upphovsrättsligt skyddade.  8.2 Reproduktion och publicering är tillåtet om källan (beboats.com) anges.  8.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra webbplatsen när som helst och utan förvarning.

   
  Artikel 9: Externa länkar
  Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och administreras av tredje part. BEBOATS.COM kan inte garantera lagligheten, riktigheten, fullständigheten och kvaliteten av information som finns på dessa. Däremot åtar vi oss att ta bort länkar till sådana tredje parts webbplatser så snart vi har fått vetskap om deras uppenbara olagliga, felaktiga eller bristande karaktär.

   
  Artikel 10: Tillämlig lag
  Dessa villkor omfattas av franska lag med undantag för dess lagvalsregler. Varje tvist med en Kund som agerar yrkesmässigt och som uppstår i samband med dennes tolkning och/eller utförande faller inom Handelsdomstolen i Paris behörigheter.

   
  Artikel 11: Delvis ogiltigförklaring
  Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor anses ogiltiga eller förklaras som sådana enligt en lag, en förordning eller efter ett beslut som blivit definitivt av behörig domstol, förblir övriga bestämmelser i full kraft och verkan.

   
  BEBOATS SAS, Allmänna villkor tillämpas från och med 2016/11/21 kl. 17:00.